Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ‘ik’ vorm. Waar “ik” of “mijn” staat wordt het bedrijf Onbeperkt Beperkt bedoeld. Onbeperkt Beperkt is een platform opgezet door
YogAletta / Aletta van Oostveen
Oosteinderweg 247
Aalsmeer, NH 14332AT
Nederland
KvK 34334105
Contact via: info@onbeperktbeperkt.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname online yoga programma’s

2.1 Alle online yogaprogramma’s van Onbeperkt Beperkt, te weten “Zonnegroet Challenge” en “Meer flow in je leven” (hierna genoemd: programma) zijn bedoeld voor mensen die interesse hebben in Yoga, zowel beginners als gevorderden en yogadocenten. De houdingen worden in diverse vormen aangeboden en kunnen een inspiratie zijn. In geen enkel opzicht pretendeer ik volledig te zijn: yoga is een veel omvattende beoefening en leefstijl.
2.2 In het programma deel ik mijn kennis, ervaring en tips om te zorgen dat je de klassieke zonnegroet aanleert en/of meer balans en flow brengt in je leven door middel van yoga. Je krijgt de bouwstenen in de vorm van online audio en video instructies. Zelf moet je er voor zorgen dat je de ontvangen kennis omzet naar de praktijk door de voorgedane houdingen en uitleg uit te voeren op een zelf te kiezen moment en locatie. Naast het volgen van de online lessen moet je hiervoor zelf tijd reserveren. Ik kan niet garanderen dat het uitvoeren van de houdingen jou een goede balans geeft tussen je lichaam en geest. Het resultaat is afhankelijk van je betrokkenheid bij het programma en je deelname in de besloten Facebook groep. Wel zal ik me inspannen zodat je de juiste handvatten krijgt om te zorgen dat je een aantal relaxte en inspirerende weken tegemoet gaat. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk programma je hebt aangeschaft. De ondersteuning staat omschreven op mijn website, www.onbeperktbeperkt.nl. Mijn programma’s zijn er voor bedoeld om je te helpen jezelf te ontwikkelen en lekkerder in je vel te komen. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij voor jezelf doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou.

Artikel 3 Eigen risico

3.1 Deelname aan het programma is geheel op eigen risico. Jij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen lichamelijke gezondheid, keuzes en consequenties. Aletta van Oostveen en/of Onbeperkt Beperkt kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor jouw beslissingen, acties, consequenties en resultaten. Dit geldt voor elk moment en onder alle omstandigheden.
3.2 Ik verwacht dat je bij lichamelijke of geestelijke klachten eerst zelf overlegt met je (huis)arts of je mag deelnemen aan dit programma.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website https://www.onbeperktbeperkt.nl. Deze prijzen zijn altijd inclusief 21% BTW.
4.2 Betaling is in een (1) keer.
4.3 Aanbiedingen en tarieven zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of prijswijzigingen.
4.4 Mocht het zijn dat je door een belangrijke reden niet mee kunt doen aan het programma ‘Meer Flow in je leven’ in de afgesproken periode dan kan dit altijd nog later gedaan worden. De video’s blijven staan. De inhoud van het programma ‘Zonnegroet Challenge’ is beperkt beschikbaar.
4.5 Veertien, (14) dagen na datum overeenkomst is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen.

Artikel 5 Gebruik materialen (teksten, audio en video)

5.1 De teksten van de webpagina’s op https:/www.onbeperktbeperkt.nl en https://www.vrijheidinzicht.nl, de audio en video bestanden van het programma en de mails zijn door mij ontwikkeld en geschreven. Hierop is auteursrecht van toepassing. Als deelnemer stem je er automatisch mee in dat elke overtreding hiervan onbetwist leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal 10.000 euro per overtreding, plus een vergoeding van alle juridische kosten en aanvullende schadeclaim. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Dit is voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik jou hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media onder vermelding van ‘Bron: Aletta van Oostveen, OnbeperktBeperkt.nl’, evenals inschrijflinks voor programma’s en weggevers. De webpagina’s van dit programma zelf mag je niet delen. Bij twijfel: niet doen. Vraag toestemming per e-mail via info@onbeperktbeperkt.nl.
5.2 Het is tevens niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen en licenties

6.1 Ik streef ernaar de materialen van de betaalde programma’s toegankelijk te houden voor mijn deelnemers, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, dan zal ik je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht van jou, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid voor lichamelijke blessures, angstaanvallen etc. is uitgesloten.
8.2 In geval van lichamelijke of geestelijke klachten verwijs ik altijd eerst naar een arts die toestemming geeft of je yoga mag beoefenen.

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik ga vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van consumenten. Ik verstrek deze persoonsgegevens alleen aan derden wanneer: een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen Onbeperkt Beperkt en de consument in kwestie; en/of dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument. Onbeperkt Beperkt houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen. Zie ook https://www.onbeperktbeperkt.nl/privacy

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan het arrondissement Noord-Holland.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

 

Aletta van Oostveen-Moen, 10 november 2019

Ga naar de inhoud